מהן "עשרת הדיברות" שכל לקוח חייב לזכור בעת פנייה לקבלת שירותים משפטיים מעורך דין?

מתוך הספר "הפרקליט והלקוח" מאת עו"ד יאיר בן דוד

 
 

1. ייפוי כוח:

א. הלקוח זכאי להגביל ולסייג את ייפוי הכוח שהוא נותן לפרקליטו לצורך קבלת השירות משפטי, לרבות הסמכות להתפשר בעניינו שלא בהסכמתו, הסמכות להעביר את ייפוי הכוח לעורך דין אחר ללא הסכמתו והסמכות לקבל בשמו כספים המגיעים לו מן הצד-שכנגד.

ב. הלקוח זכאי בכל עת, לפי שיקול דעתו, לבטל את ייפוי הכוח שנתן לפרקליטו, ובלבד שאם היה מיוצג בפני בית משפט בהליך פלילי, כפופה הפסקת הייצוג לרשות בית המשפט, ואם היה מיוצג בהליך אזרחי, עליו להודיע על כך לבית המשפט וליתר בעלי הדין.

2. שכר טירחה:

א.הלקוח זכאי כי הסיכום בינו לבין פרקליטו בנושא שכר טירחה, יעוגן בהסכם בכתב עליו יחתמו שני הצדדים, תוך פירוט מהות השירות המשפטי והיקפו, מועדי התשלום ותנאיו, וכי עותק מהסכם זה יוחזק בידיו.

ב. הלקוח זכאי לקבל לידיו את כל הסכום שנפסק לו על ידי בית משפט כהחזר הוצאות ושכר טירחת עורך דין, אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת עם פרקליטו.

ג. הלקוח זכאי לקבל מפרקליטו פירוט של חשבון ההוצאות שהוצאו בעניינו וכן העתקי קבלות של הוצאות אלה.

ד. הלקוח זכאי, במקרה של מחלוקת עם פרקליטו על שכר הטירחה, לפנות ללשכת עורכי הדין ולבקש את התערבותה במחלוקת, וכן לקבל החזר של שכר טירחה, אם מצאה הלשכה כי הוא נגבה ממנו ביתר.

3. ייצוג הלקוח בנאמנות ובמסירות:

הלקוח זכאי כי פרקליטו ייצג אותו בנאמנות, במסירות, ללא מורא, ללא כל אינטרס זר או ניגוד עניינים, ובכפוף ליתר חובותיו על פי כללי האתיקה.

4. ייצוג נגד לקוח לשעבר:

הלקוח זכאי כי עורך דין שייצג אותו בעבר, לא ייצג אדם אחר כנגדו באותו עניין שבו הוא שימש בעבר כפרקליטו, או בכל עניין אחר שלגביו יש זיקה של ממש למידע שקיבל ממנו או מטעמו.

5. כספי פיקדון ונאמנות:

א. הלקוח זכאי לקבל דיווח מיידי מפרקליטו על כל סכום כספי שהוא קיבל עבור לקוחו, אם כפיקדון ואם בנאמנות.

ב.הלקוח זכאי, אם הוא הנהנה על פי כתב הנאמנות, להורות לעורך הדין הנאמן כיצד להשקיע כספים אלה וכן זכאי הוא לקבל דין וחשבון על מצב חשבון הנאמנות תוך זמן סביר מיום דרישתו, או לפחות פעם בשנה, וכן בעת סיום הנאמנות.

6. חיסיון מקצועי וסודיות:

א. הלקוח זכאי לשמירת סודיות מירבית על ידי פרקליטו וכל צוות משרדו לגבי כל מידע, מסמך או דבר אחר שהוא מסר להם.

ב. הלקוח זכאי, בחייו וגם לאחר מותו, כי דברים ומסמכים שמסר לפרקליטו ואשר יש להם קשר לשירות המשפטי שניתן לו, לא יגלה אותם עורך הדין בכל הליך חקירה משטרתי או בבית משפט, אלא אם כן ויתר הלקוח במפורש על החיסיון, או שוויתרו עליו יורשיו לאחר מותו.

7. קבלת עותקי מסמכים ושמירתם:

א. הלקוח זכאי לקבל מפרקליטו העתק של כל מסמך הקשור לשירות המשפטי שניתן לו, בכפוף לתשלום ההוצאות הכרוכות בכך.

ב. הלקוח זכאי כי כל המסמכים הקשורים בעניינו יישמרו במשרד פרקליטו במשך חמש שנים לפחות ממועד סיום הטיפול, אלא אם כן הוסכם ביניהם אחרת, וכי בטרם יבוערו תישלח אליו או ליורשיו הודעה על הכוונה לעשות כן.

8. התפטרות עורך דין מן הייצוג:

הלקוח זכאי כי פרקליטו לא יפסיק באופן חד צדדי את ייצוגו בטרם הסתיים הטיפול, אלא במקרים ובתנאים הנקובים בכללי האתיקה המקצועית (ואם המדובר בהליך בבית משפט - רק ברשות בית המשפט), וכי בעשותו כן ידאג להפסיק את הטיפול באופן שלא יפגע בענייניו של הלקוח.

9. תלונה נגד עורך הדין:

הלקוח זכאי, אם הוא סבור כי פרקליטו הפר כלפיו את חובותיו על פי כללי האתיקה המקצועית, להגיש נגדו תלונה למוסדות לשכת עורכי הדין או לגופים האחרים הקבועים בחוק, ולדרוש כי יתקיים בירור בתלונתו.

10. נוכחות המתלונן בדיוני בית הדין המשמעתי של הלשכה בתלונתו:

זכאי מי שהתלונן נגד עורך דין, ובעקבות תלונתו הועמד עורך הדין לדין משמעתי, להיות נוכח בכל הדיונים בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין, חרף החיסיון המוטל על דיונים אלה כלפי הציבור הרחב, וכן לקבל לידיו עותק מפסק הדין (אם לא נכח בישיבה שבה הוא ניתן).