(מתחם “הגוש הגדול”, צומת הרחובות אינשטיין – לוי אשכול, תל אביב) 

דף הנחיות כלליות למגישי הצעות.

כונס הנכסים מבקש לעדכן כי הסתיים המועד להגשת הצעות
לרכישת הזכויות הרעיוניות לדירות במסגרת הכינוס
וכי לא ניתן להגיש למשרדנו הצעות חדשות.

לחץ על התמונות להגדלה:

שלום רב,

להלן קישור למסמכים הר”מ:

תשומת לב כל מציע, כי ההזמנה להציע הצעות לכונס מתייחסת לקבלת הצעות בגין זכויות בקרקע המגלמות זכות לקבלת דירות רעיוניות, במסגרת פרויקט בנייה האמור להתבצע ע”י קבוצת רוכשים.

מובהר בזה ומודגש, כי המכר ע”י הכונס  מתייחס אך ורק לזכויות הקרקעיות, הכפופות  להסכם השיתוף ולכל הסכם אחר או נוסף עליו חתמו המוכרים במסגרת קבוצת הרוכשים, כך שכל רוכש נכנס לנעליו של המוכר לגבי כל זכות רעיונית לדירה.

עוד מובהר כי המסמכים הר”מ כוללים את כל המידע שבידי הכונס לגבי מצב המקרקעין ו/או מצב זכויות החייבים ו/או התחייבויות החייבים לפי הסכם השיתוף ונספחיו.

כל מציע רשאי להגיש על אותו טופס הצעות המתייחסות לזכויות של עד 3 דירות רעיוניות. לכל הצעה יש לצרף המחאה בנקאית על סך של 5% מהסכום המוצע תמורת הזכויות לכל דירה רעיונית. מי שמגיש הצעה על יותר מדירה אחת באותו טופס, צריך לצרף המחאה בגובה 5% מהסכום המוצע עבור הזכויות לדירה הרעיונית היקרה יותר מבין הדירות שבטופס.

הצעות יש להגיש במשרד הכונס, ברחוב החילזון 5 (בית גרניט) רמת גן, בימים א’ – ה’ בין השעות 11:00 ל-17:00.
מועד אחרון להגשת הצעות: 15.8.2023, שעה 16:00.

ההמחאות של מציעים שהצעתם לא נתקבלה, יוחזרו לא יאוחר מחלוף 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

לצורך בירור כל עניין שמעבר למכר הזכויות הקרקעיות, מומלץ לפנות למשרד היועצים המשפטיים של הפרויקט, עוה”ד חג’ג’, בוכניק, ויינשטיין ושות’, מגדלי הארבעה, בניין צפוני (קומה 21), רח’ הארבעה 28,  טל: 03-6081733,  פקס: 03-6081732.

שאלות לכונס לגבי מכר הזכויות הקרקעיות בלבד יש להפנות אך ורק בכתב, באמצעות דוא”ל, לכתובת: kones@bendavid-law.co.il תשובות הכונס לשאלות הנוגעות למכר בלבד יפורסמו באתר זה.

הכונס אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהי, והוא שומר על זכותו לפרסם הזמנות נוספות להציע הצעות וכן לנהל מו”מ עם המציעים השונים ו/או חלק מהם, וכן לערוך התמחרויות והתמחרויות חוזרות – והכל בדרך שיראה לנכון ובהתאם לאישור כב’ רשמ/ת ההוצאה לפועל.

ההתקשרות עם כל רוכש של זכויות לדירה רעיונית כפופה לאישור כב’ רשמ/ת ההוצאה לפועל.